School Het Hoge

De kangoeroegroep

In deze groep werken meerbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke woensdagmorgen werken ze onder begeleiding van Joanne Lam anderhalf uur aan uitdagende opdrachten in groepen van 10 tot 15 leerlingen.

 

De opdrachten komen voornamelijk uit de Pittige Plustorens. Deze torens bestaan uit verschillende opdrachten waar de kinderen alleen, of in een klein groepje aan kunnen werken. De opdrachten variëren van bijvoorbeeld het maken van een brug van spaghetti tot het maken van een film, of zelfs het ontwerpen van een nieuwe game op de computer.
De kinderen leren complexe opdrachten zelfstandig aan te pakken volgens een stappenplan met daarin verschillende fases: brainstormen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren (het TASC-model).
Ook is er tijdens de lessen in de kangoeroegroep aandacht voor sociaal-emotionele activiteiten, wordt er gefilosofeerd, gediscussieerd en bewogen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er op deze manier ruimte is voor meerbegaafde kinderen: We bieden ze de extra uitdaging die deze kinderen nodig hebben en leren ze planmatig te werken. Verder werken
we aan sociaal-emotionele doelen zoals het leren samen werken, doorzetten wanneer het moeilijk wordt en het accepteren en waarderen van zichzelf doordat er aandacht is voor de specifieke zorg die
meerbegaafde kinderen nodig hebben.

Kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meerbegaafd zouden kunnen zijn, (bijv. door hoge CITO-scores, maar ook door hun gedrag in de klas, hun behoefte aan extra uitdaging) worden gescreend. De screening wordt uitgevoerd door de leerkracht en daarna beoordeeld door de intern begeleider en de
hoogbegaafdheidsspecialist op onze school. Deze leerkrachten beoordelen of het kind aangemeld wordt voor de kangoeroegroep.

Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle kinderen uit de kangoeroegroep. We bespreken tijdens deze gesprekken de vaardigheden waar ze aan gewerkt hebben en stellen nieuwe doelen vast. We bespreken ook de ontwikkeling in de reguliere groep en de extra uitdaging die ze daar nodig hebben.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die op één of meer van de vakgebieden rekenen, taal of spelling een voorsprong hebben en met CITO-scores regelmatig een A+ score halen, hebben wij een compact/verrijkprogramma samengesteld.
Dit betekent dat:

  • ze zelf leren te beoordelen of ze de instructie van de leerkracht nodig hebben
  • de reguliere leerstof voor hen ingekort wordt; ze hebben minder inoefening nodig dan andere leerlingen
  • ze in plaats daarvan verrijkingsopdrachten krijgen, waarbij ze meer uitgedaagd worden. Deze opdrachten maken deel uit van hun weektaak.

Een jaar in groep 8

Onze groep 8 heeft 22 leerlingen. Op maandag en dinsdag is juf Joanne in de groep, op woensdag tot en met vrijdag is juf Jolanda in de groep.

 

Ons ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit:
We beginnen elke dag met lezen, volgens het principe van List (Lezen is top!).
In onze groep betekent dat dat alle kinderen stillezen.
Hierbij staat vooral plezier in lezen, meters maken en genieten van boeken centraal.

Daarna komen de vakken rekenen, taal en spelling aan bod.
De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen er die week aan bod komen.
Op woensdag moet de weektaak af zijn.

 

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken.
Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie.
Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

 

Het middagprogramma
In de middag werken we met 4x wijzer. Drie weken lang werken we elke middag aan hetzelfde thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs. De lessen bestaan uit zogenaamde leerkrachtlessen: Dit zijn lessen waarbij de leerkracht de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen behandelt door middel van verhalen, filmpjes, een PowerPoint of een les begrijpend lezen. Verder zijn er keuzelessen: De leerlingen kiezen uit 16 kaarten zelf een opdracht waar ze 3 weken aan werken. Dit zijn opdrachten die passen bij de verschillende intelligenties die Howard Gardner beschreven heeft.
Aan het einde van elke thema presenteren de kinderen datgene wat ze gemaakt hebben aan elkaar en maken ze een toets over de vijf vragen.

 

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar allemaal een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van werkwoordspelling, rekenen en ontleden. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie. Ze vullen zelf de plaatsnamen in op een lege kaart en krijgen er daarna een toets over.
In groep 8 vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen leren plannen met behulp van een agenda.
Daarom nemen alle kinderen op woensdag hun agenda mee en bespreken we gezamenlijk de week die komt door.

 

Richting het Voortgezet onderwijs
De kinderen hebben in groep 7 allemaal hun voorlopig advies ontvangen.
In november 2017 organiseren we een avond waarop we voorlichting geven over de verschillende scholen in de omgeving en over de verschillende vormen van onderwijs die er zijn.
In januari zijn de open dagen van alle middelbare scholen waar u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen.
Na deze open dagen volgt in februari het adviesgesprek waarvoor u samen met uw kind wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek bespreken we het definitieve advies.
Vanaf 1 maart tot 1 maart kunt u zich dan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs.
In april 2018 maken de kinderen de Eindcito.

 

Contactmomenten
Wanneer u met ons een gesprek wilt over uw zoon of dochter, dan kan dat natuurlijk altijd tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven.
Wanneer er tussendoor iets is wat u wilt bespreken dat niet kan wachten of iets waarvoor wat langer de tijd nodig is, wilt u dan een afspraak met ons maken?
Dat kan via één van onze mailadressen: j.lam @skbg.nl of j.garsen @skbg.nl.

 

Kijkt u ook regelmatig op onze Facebookpagina van Het Hoge, daar vindt u foto’s en berichten van onze groep!

 

Met vriendelijke groeten,
Jolanda Garsen en Joanne Lam