Ledenvergadering

Op dinsdag 28 maart zal de ledenvergadering plaatsvinden. Alle leden hebben de uitnodiging/agenda via de post mogen ontvangen. Eventuele stukken liggen op school ter inzage.

Taken van het bestuur

Basisschool Het Hoge is een zelfstandige school met een vereniging als bestuursvorm. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden is opgericht in 1878.
Ouders van leerlingen, oud-leerlingen en betrokkenen vormen de vereniging.Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden bestaat uit een toezichthoudend en uitvoerend deel.
Het toezichthoudend bestuur stelt de kaders vast voor beleid en houdt toezicht op de uitvoering van dit beleid.
Uitvoering van het beleid is door het toezichthoudend bestuur gemandateerd aan het uitvoerend bestuur; de directie van de school.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid en beheert de financiële middelen overeenkomstig de doelstellingen van onze school. Over het gevoerde beleid legt het toezichthoudend bestuur verantwoording af in de algemene ledenvergadering. Vanuit de leden kunnen voorstellen over het te voeren beleid aan het bestuur worden voorgelegd.Op dit moment is onze hoogste prioriteit de kwaliteit van het onderwijs en het voldoende inspelen op de gevolgen van de terugloop van het leerlingenaantal. LIDMAATSCHAP

Alle ouders en geïnteresseerden (mits meerderjarig) kunnen lid worden van de schoolvereniging. De contributie bedraagt € 5,- per jaar. Door lid te worden van de vereniging draagt u het Christelijk Onderwijs in Vorden een warm hart toe. Als lid bent u welkom op de jaarlijkse ledenvergadering om mee te praten en mee te denken over het Christelijk Onderwijs in Vorden. Als lid heeft u stemrecht en kunt u gekozen worden als lid van het bestuur. Op de Download-pagina kunt u het inschrijfformulier vinden.

Heeft u vragen aan het bestuur of heeft u opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via bestuurssecretariaat@hethoge.nl

Hier kunt u het beknopte jaarverslag 2015 van de vereniging lezen.