Groep 3 Groen

Hoe werken we in groep 3

8.20 De bel gaat, de kinderen worden welkom geheten door hun juf (dit schooljaar zijn er 2 juffen: juf Wilma en juf Heidi) op het plein bij de deur van de klas. De kinderen hangen de jas en tas op doen hun bekers en bakjes in een bak in de klas en gaan naar hun plaats.

De kinderen zitten in rijen/frontaal tijdens de instructie is dit hun vaste plek.
De voordelen zijn:
– de kinderen kijken recht naar het bord (minder kans op omkeringen).
– ze zijn minder afgeleid
– handelingen kunnen direct geïmiteerd worden
– het kind zit recht
– er is direct oogcontact met de leerkracht

8.30 uur De dag start met lezen. Lezen is TOP. In groep 3 betekent dit nieuwe letters leren, letterfilmpjes bekijken, letters op het klankenbord plaatsen en samen lezen. Lees je al een niveau hoger dan ga je tijdens dit leesmoment lezen in een andere groep.

 

9.00 uur Tijd voor een verhaal (een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal) en samen zingen.

9.15 uur De rekeninstructie wordt gegeven m.b.v. het digibord en het ervaren van de leerstof. We gebruiken de methode Wereld in getallen. De kinderen weten aan welk doel we werken. Daarna gaan we aan de slag in het schrift. De timer geeft aan hoeveel tijd je krijgt. Ben je klaar met je werk dan is er op de weektaak te vinden wat je kan doen (bijv. rekenspelletjes, de computer)

10.15 uur We pakken ons eten en drinken en genieten van een tussendoortje ondertussen leest de juf voor of we kijken een filmpje dat bij het thema past of we zetten de kanjer van de week in het zonnetje door complimenten voor hem/haar te laten horen.

10.30 uur Heerlijk een half uur buiten spelen op het bomenplein. We gebruiken op het plein de kleuren van beweegwijs. We spelen samen of je speelt alleen of je speelt om de beurt of je leert een nieuw spel o.l.v. de juniorcoach uit groep 7. Kortom het is fijn om samen buiten te zijn.

11.00 uur De taal/leesinstructie start. We doen dit met de leesmethode lijn 3. Ben Bus, de buschauffeur van Lijn 3 brengt ons met de bus van het ene thema in letterstad naar het andere. Ondertussen leren we veel. We herhalen de nieuwe letter van ‘s morgens, we lezen de woordrijen, we luisteren naar de instructie van het werkschrift en daarna gaan we aan de slag in het werkschrift. Heb je hulp nodig van juf dan gebruik je het vraagteken op het blokje en wil je niet gestoord worden dan staat het blokje op rood. Is je werk klaar dan vind je op de weektaak wat je kunt doen: de bordrijen, schrijven in je verhaaltjesschrift of drietal spelen.
Aan het eind van de morgen hebben we nog een leesmoment en praten we over de woorden die bij de thema’s horen.
Dan is de morgen voorbij en om half 1 lunchen we samen in de klas.

12.45 We spelen op het zijplein en het sportplein samen met de kinderen van groep 1,2.

13.15 uur Spelling en schrijven staan op het programma. De letter die we ‘s morgens hebben geleerd schrijven we ‘s middags. We hakken en schrijven woorden tijdens het dictee.

13.45 uur Tijd voor 4 keer wijzer. Aan de hand van een thema gaan we aan de slag met allerlei opdrachten en technieken aan de hand van de 8 intelligenties (ik, samen, taal, getallen, doe, muziek, natuur, kijk).

Naast al deze activiteiten hebben we 1x per week gym in de sporthal, zingen we met elkaar tijdens het muziekmoment en we zingen ook Engelse liedjes en natuurlijk vergeten we niet om soms ook lekker te spelen of te tekenen.

Persbericht

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool de Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad – bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen – zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

 

Toelichting:

 

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde éénpitter vallend onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek beoogt  SKBG met de overname van het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en de Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

 

Door samenvoeging van het Hoge en de Vordering ontstaat een  school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

 

Indien U nadere informatie over dit bericht wenst kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (tel.: 0571-26.11.09). Meer informatie over SKBG en de scholen treft U aan op www.skbg.nl.