Groep 6 Oranje

Informatie groep 6

Onze groep
In onze groep 6 zitten 14 meiden en 14 jongens. Juf Gerdien is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Anja op donderdag en vrijdag.

Het ochtendprogramma
Ons ochtendprogramma ziet er vaak hetzelfde uit.

Elke dag beginnen we met lezen. Dit doen we volgens het principe van List (Lezen is top!). In onze groep lezen kinderen stil in hun eigen boek. Een aantal kinderen gaat hommel lezen(hardop lezen) in een andere groep. Daarnaast is er ook tijd voor mini lesjes en boekenbabbels. Het plezier in lezen, genieten van boeken en meters maken staan centraal.

Na het lezen komen rekenen, taal en spelling aan bod. De kinderen hebben allemaal een weektaak waarop ze kunnen zien welke lessen die week behandeld en gemaakt moeten worden. Op woensdag moet de weektaak af zijn.

Compacten en verrijken
Voor kinderen die de leerstof goed beheersen, hebben we in de hele school het programma compacten/verrijken. Deze kinderen bepalen zelf of ze meedoen met de instructie. Zij hoeven minder van de basisstof te maken en krijgen daarvoor in de plaats verrijkende opdrachten.

Het middagprogramma

‘s Middags is het tijd voor 4xWijzer. Elke middag werken we, 3 weken achter elkaar, aan één thema op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

In zogenaamde leerkrachtlessen behandelen we de antwoorden op de 5 belangrijkste vragen rondom het thema. Dit doen we met verhalen, filmpjes, powerpointpresentaties of een les begrijpend lezen.
In de keuzelessen gaan de kinderen met een eigen opdracht aan de slag. De opdrachten passen bij de 8 verschillende intelligenties, die Howard Gardner heeft beschreven. Vaak kunnen de kinderen hun opdracht zelf kiezen, soms maakt de juf deze keuze.
Aan het einde van elk thema presenteren de kinderen hun eigen opdracht (werkstuk, informatie) aan elkaar of spelen zij een spel waarbij de informatie van alle opdrachten samen centraal staat. Ook maken de kinderen een toets over de 5 vragen.

Huiswerk
De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar een huiswerkmapje gekregen. Hierin zitten de verschillende opdrachten die ze thuis moeten maken. Dit zijn opdrachten op het gebied van taal en rekenen. Elke week op woensdag moeten ze hun huiswerk af hebben en wordt het in de klas besproken.
Verder leren de kinderen thuis topografie (‘Nederland’).

Contactmomenten
Wanneer u een gesprek wilt over uw zoon of dochter, kan dat tijdens één van de contactavonden. U kunt zich hiervoor zelf opgeven. Wanneer er tussendoor iets is dat u direct wilt bespreken of waarvoor wat meer tijd nodig is, dan kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Dat kan via het mailadres:
g.hesselink@skbg.nl of a.menkveld@skbg.nl

Tot slot
Op onze Facebookpagina van Het Hoge vindt u regelmatig nieuwe foto’s en berichten van onze groep. Kijkt u ook daar eens!

Met vriendelijke groeten,
Gerdien Hesselink en Anja Menkveld

Persbericht

Per 1 augustus 2017 is Basisschool Het Hoge in Vorden onderdeel geworden van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG). Het voornemen is basisschool de Vordering in Vorden, eveneens onderdeel van SKBG en basisschool het Hoge per 1 augustus 2018 samen te voegen en te huisvesten op de bestaande locatie van Het Hoge in Vorden. De medezeggenschapsraad – bestaande uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van beide scholen – zal advies worden gevraagd over het definitieve moment van samenvoeging.

 

Toelichting:

 

Basisschool Het Hoge in Vorden was een zogenaamde éénpitter vallend onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden. Ter wille van de continuïteit zocht het Bestuur van de vereniging naar aansluiting bij een groter schoolbestuur. SKBG is een groep van 16 basisscholen in het gebied tussen Voorst en Aalten. Mede gelet op de krimp van de bevolking in de Achterhoek beoogt  SKBG met de overname van het Hoge de continuïteit van een goede en gevarieerde onderwijsinfrastructuur in Vorden te borgen en haar positie in Vorden te versterken.

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Vorden, de Raad van Toezicht van SKBG, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de medezeggenschapsraden van Het Hoge en de Vordering hebben unaniem ingestemd met deze overname en de beoogde samenvoeging van beide scholen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft ter zake eerder een positief advies uitgebracht.

 

Door samenvoeging van het Hoge en de Vordering ontstaat een  school op oecumenische grondslag met ruim 300 leerlingen in een eigentijds en goed geoutilleerd gebouw.

 

Indien U nadere informatie over dit bericht wenst kunt U zich wenden tot dhr. P.C.W. Appel, bestuurder van SKBG (tel.: 0571-26.11.09). Meer informatie over SKBG en de scholen treft U aan op www.skbg.nl.