Elke school heeft een MR, een medezeggenschapsraad. De wet ‘Medezeggenschap op Scholen’ (WMS) schrijft dat voor. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.

De MR streeft er naar de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen. Het doel van de MR is om zo goed mogelijke kwaliteit van het onderwijs te bereiken in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie. De MR heeft het recht om met het bevoegd gezag (het bestuur) alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal zaken. Dat betekent dat er pas een besluit over dat onderwerp mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt het instemmingbevoegdheid voor een van de afzonderlijke geledingen van de MR, de personeelsgeleding of de oudergeledingen. De MR heeft ook adviesbevoegdheid bij een aantal zaken.

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken, 6 keer per jaar. De laatste vergadering van het jaar is samen met het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanschuiven bij een vergadering laat dat dan van tevoren even weten (mr@hethoge.nl). 
Samenstelling medezeggenschapraad

Namens het team:

· Ineke Froling, voorzitter (2012)

· Christine Kemperman (2012)

. Corry Peters (2012)

Namens de ouders:

· Edith Willems (2013)
· Sander Bloemendaal (2014)
· Erna Rondeel (2011)

Notulen 20 september

Notulen 15 november